Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Системи за безопасност на храните HACCP

Системи за безопасност на хранитеHACCP е ефективно и рационално средство за осигуряване на безопасност при храните от прибирането на реколтата до консумацията на продукцията. Предпазването от евентуални проблеми е първостепенна цел, която лежи в основата на всяка система на HACCP.

Седем са основните принципи използвани в разработването на плановете на HACCP, за да може те да отговорят на поставената цел. Тези принципи включват анализ на опасността, установяване на ССР (Critical Control Point/Точка на критичен контрол), въвеждане на критични граници, мониторингови процедури, поправителни действия, процедури за потвърждение, водене за архив и документация. При такива системи ако се появи отклонение, което да сочи, че не е осъществен контрол, отклонението се разкрива и се взимат необходимите мерки за своевременното възстановяване на контролните мерки, за да се гарантира, че потенциално опасните продукти няма да стигнат до консуматора.

HACCP е система за управление, при която безопасността на хранителните продукти се осъществява чрез анализ и контрол на биологични, химични и физически рискове от суровата продукция, снабдяването, манипулацията до производството, разпространението и консумацията на готовия продукт. За успешното реализиране на план на НАССР ръководните органи в една компания трябва строго да се придържат към концепцията на НАССР.

Фирма, която се е ангажирала с изпълнението на НАССР поражда в работещите, в нея чувство за отговорност и съзнание за важността от производството на безопасни хранителни продукти. НАССР е разработена за употреба във всички нива на хранителната индустрия от засяването, събирането на реколтата, обработката, произвеждането, разпространението и търговията до приготвянето на готова за консумация храна.

Програми като Добри производствени практики (Good Manufacturing Practices (GMP) – са необходимо условие и служат като основа за развитието и изпълнението на успешни планове на НАССР. Системите за безопасност на хранителните продукти, които се основават на принципите на НАССР се прилагат с успех в хранителните заводи, хранителните магазини и операциите в хранителното обслужване. Седемте принципа на НАССР са общоприети в правителствени агенции, търговски асоциации и хранителни индустрии по целия свят.