Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Безопасни условия на труд – произход на управлението за опазване на професионалното здраве и безопасност

Безопасни условия на трудПо време на индустриалната революция през XIX век и в Холандия условията за труд са смазващи и остават такива до XX век. Тогава в много компании осъзнават, че трябва да се отнасят към персонала като към човешки същества. Важна роля за това изиграва Движението на професионалния съюз. Това схващане прераства по-късно в законови изисквания в сферата на професионалното здраве и безопасност.

Защо управление на здравето и безопасността

Все повече започва да се обръща внимание на професионалното здраве и безопасност. Това е резултат от нарастващото съзнание за важността на този въпрос особено в големите компании и заради промените, които настъпват в законодателствата на европейските страни. Тези дейности задължават работодателите “когато осъществява основната политика за компанията си да я насочи, колкото е възможно повече, към безопасността на труд за работното място и особено към опазване здравето и повишаване благополучието за работниците.”

По този начин правителствата извършват “дистанционен контрол”. Те осъществяват проверка и налагат политика на санкции като например постановяват засилена проверка от инспекторат по труда. Системата за управление на здравето и безопасността при работа може да е много полезна, ако компания или организация желаят да работят последователно за подобряването на тези два показателя.

Сега вече много страни имат указания за осъществяването на управление за професионалното здраве и безопасност на труда, между които са Австралия, Ирландия, Индия, Тайланд, Испания и Великобритания. Други страни изработват указания и стандарти.

Британският стандарт BS 8800 се използва също и в Холандия. ISO реши засега да не изработва международен стандарт или указание за професионалното здраве и безопасност на труда. Европейската комисия обаче работи с представители на бизнес общността и организации на работодателите върху директива за управление на здраве и безопасност при работа. Тя трябва да е съгласувана с европейската рамкова директива за професионалното здраве и безопасност на работното място.

Сертификация на системата за управление на здраве и безопасност на труда

Холандският комитет по стандартизация съзнателно решава да издаде само напътстващ документ, а не стандартни изисквания. Заинтересованите страни не желаят сертификация за системите за управление. Освен това те искат да попречат на стандарта да бъде отнесен до правителството, защото това ще му придаде по-задължителен характер.

В някои пазари (където да се работи по безопасен начин е особено важно) е необходима сертификация на системите за професионално здраве и безопасност. Няколко органи по сертификация в Холандия и други страни работят активно в тази сфера и всеки от тях използва свои собствени документи, с формулираните в тях изисквания.

През 1999 г. институтите по стандартизация във Великобритания и Ирландия и няколко големи органи за стандартизация публикуват общ документ, който хармонизира различните спецификации: OHSAS 18 001 Системи за управление на професионалното здраве и безопасност – Спецификации (Системи за управление на професионалното здраве и безопасност / Health and safety management systems- Specification).

Тази спецификация на сериите за оценяване на здравето и безопасността на работното място (OHSAS) и нейния стандарт (OHSAS 18 002): Най-нови указания за изпълнение за спецификацията OHSAS 18 001 са изработени, за да отговорят на молбата на един клиент за такъв стандарт, съгласно който системите за управление на здравето и безопасността да могат да бъдат оценени и сертифицирани. Спецификацията OHSAS 18 001 е направена така, че да е съвместима със стандартите на ISO за системите за управление – ISO 9001 (Качество) и ISO 14 001 (Околна среда), за да улеснят организациите, които желаят да я интегрират в системите си за управление, които отнасят се до качеството, околната среда, здраве и безопасност на работното място.

Стандартът OHSAS 18 001 е приложим във всяка организация:

a. За въвеждането на система за управление на здравето и безопасността на работното място, за да се елиминират или поне намалят рисковете за персонала и другите заинтересовани страни, които би могло да бъдат изложени на рискове за здравето и безопасността си по време на работа, свързана с дейностите на организацията.
b. Да се изпълнява, поддържа на модерно ниво и подобрява непрекъснато система за управление на здравеопазването и безопасността на работното място.
c. Да гарантира съответствие с политиката си за здравеопазване и безопасност за работното място.
d. Да показва това съответствие на останалите заинтересовани страни.
e. Да търси сертификат за своята система за управление на здравеопазването и безопасността на работното място от външна организация.
f. И/или да осъществява собствена оценка и да изготвя собствена декларация за съответствие с настоящия стандарт OHSAS 18 001.